ع ش ق :یعنی علاقه شدید قلبی

لطفا فقط کامنت بگزارید و درباره عشق نظر بدید ممنونم از عضو شدنتون

قول دادی


[ بازدید : 338 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

[ پنجشنبه 8 خرداد 1393 ] 10:51 ] [ mlody ]

[ ]

دلم


ﺩﻟــــﻢ ﺑﺎﻟــﮑﻨﯽ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫـــﺪ ﺭﻭ ﺑﻪ ﺷﻬـــﺮ …


ﻭ ﮐﻤﯽ ﺑـﺎﺩ ﺧﻨﮑــــ ﻭ ﺗﺎﺭﯾﮑـــــﯽ …


ﯾﮑــــ ﻓﻨﺠﺎﻥ ﺑــﺰﺭﮔــــ ﻗﻬﻮﻩ …


ﯾﮑـــ ﺟﺮﻋﻪ ﺗــﻮ …


ﯾﮑــــ ﺟﺮﻋﻪ ﻣﻦ …


… ﻭ ﺳـﮑﻮﺗـــﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺩﻭ ﻧﮕـــﺎﻩ ﮔـــﺮﻩ ﺧـــﻮﺭﺩﻩ ﺑﺎﺷـــﺪ …


ﺑﯽ ﮐﻼﻡ …


ﻣﯿـــــﺪﺍﻧﯽ !… ؟


ﺩﻟــــﻢ ﯾﮏ ” ﻣﻦ ” ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫــﺪ ﺑـــﺮﺍﯼ ﺗــﻮ …

[ بازدید : 134 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

[ پنجشنبه 8 خرداد 1393 ] 12:45 ] [ mlody ]

[ ]

دوست داشتنت


دوست داشتنت، اندازه ندارد! پايان ندارد! گويی بايستی بر ساحل اقيانوس و موجهای کوچک و بزرگ مکرر را بی انتها، بشماری...

[ بازدید : 127 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

[ پنجشنبه 8 خرداد 1393 ] 12:46 ] [ mlody ]

[ ]

خانم ها

خانمها بین خودمان بماند ﻣﺮﺩﻫﺎیی هستند که ﺧﯿﻠﯽ ساده و ﺧﻮﺑﻨﺪ ... ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻨﯽ ﻭ ﻣﻬﺮﺑﺎﻥ ... ﻋﺎﺷﻖ

ﻣﺤﺒﺖ ﻭﺍﻗﻌﯽ ... ﮔﺎﻫﯽ ﻭﻗﺖ ﻫﺎ ﻣﺜﻞ ﯾﮏ ﺑﭽﻪ ﺍﺯ ﺗﻪ ﺩﻝ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻨﺪ ... ﻭ ﮔﺎﻫﯽ ﻣﺜﻞ ﯾﮏ ﭘﯿﺮﻣﺮﺩ ﺧﺴﺘﻪ ... ﺍﮐﺜﺮﺷﺎﻥ

ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺭﺍ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ ... ﺗﻌﺪﺍﺩﯾﺸﺎﻥ ﺩﺭﺩ ﮐﺸﯿﺪﻩ ﺍﻧﺪ ... ﻭ ﺧﯿﻠﯽ ﻫﺎ ﻏﻢ ﻫﺎﯾﺸﺎﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻭﺟﻮﺩﺷﺎﻥ ﺭﯾﺨﺘﻪ ﺍﻧﺪ ...

ﺧﯿﻠﯽ ﺍﺯ ﺍﺷﮏ ﻫﺎ ﻧﮕﺬﺍﺷﺘﻪ ﺍﻧﺪ ﺍﺯ ﭼﺸﻤﺎﻧﺸﺎﻥ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﺑﺮﯾﺰﺩ ... ﻣﺮﺩﻫﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﯿﺮﻭﻧﺪ ﻭ ﻗﺪﻡ ﻣﯿﺰﻧﻨﺪ ﺗﺎ ﯾﺎﺩﺷﺎﻥ ﻧﺮﻭﺩ ﻗﺪﻡ

ﻫﺎﯾﺸﺎﻥ ﭼﻘﺪﺭ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺤﮑﻢ ﺑﺎﺷﺪ ... ﻫﻤﺎﻥ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺍﮔﺮ ﻋﺎﺷﻖ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺮﺍﯾﺖ ﺷﺎﻣﻠﻮ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ ﻭ ﺑﯿﺴﺘﻮﻥ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ

ﻭ ﺗﻮ ﺑﻬﺸﺖ ﺭﺍ ﺭﻭﯼ ﺯﻣﯿﻦ ﺧﻮﺍﻫﯽ ﺩﺍﺷﺖ ... ﺁﺭﯼ ﺍﯾﻦ ﻫﺎ ﻣﺮﺩ ﻫﺴﺘﻨﺪ ...

[ بازدید : 133 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

[ پنجشنبه 8 خرداد 1393 ] 12:49 ] [ mlody ]

[ ]

عشق من

عشق مــــن پـــس از مــــن هـــر کســــی تــــو را در آغــــوش بگیــــرد در گـــودی کـــــمرت دستانـــی را

احســـاس خواهـــد کــــرد کــــه مــــن جــــا گذاشتــــــه ام ! پــــس از مــــن هـــر کســــی تـــو را ببوســــد روی

لبـــانت خـوشــــه ای از رزهــــای زیبـــا خـــواهــــد دیـــد کــه مـــن کاشتــــه ام پـــس از مــــن هـــر کســـی در

چشمـــانت خیــــره شــــود مردی را احســــاس خواهــــد کــــرد کـــــه آرزو بـــه دســـت دارد از تــــو دور مــــی

شـــــود ! پــــس از مــــن هــــر کســـی دستـــانت را لمــــس کنـــد ، نقـــش خطــوطــــی را فــــال خواهــــد

گـــــرفت کــــه عشــــق مــــا را ثبــــت کـــــرده انـــد ! مـــی‌بینــــی ؟ نمــــی تـوانــــی مــــن را پنهـــــان

کنــــی بهتــــر اســـت دیگــــر عـاشــــق نشـــــوی !


[ بازدید : 160 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

[ پنجشنبه 8 خرداد 1393 ] 12:54 ] [ mlody ]

[ ]

گذشت این روزا

گذشت تمام شد این هم سال جدید هیچ چیز عوض نشد چند سال دیگر؟ چند ماه دیگر؟ چند روز دیگر؟ چند

ساعت دیگر؟ چند ثانیه ی دیگر مگر زنده ام که باید خالصانه دلتنگ بمانم دلتنگ تویی که نیستی و نیستی

ساده چون نسیم سر کش چون باد سر گردان چون برگ پائیز سر خوش چون دیوانه ای در قفس سر در گریبان

چون پرنده ای زیر برف ساکت چون عکس به یادگار مانده ات و سین هفتم را تو با رفتنت در سکوتم کاشتی حال

تو بگو ...عید مبارک است ؟ ............................................. شبی خواهم رفت شبی که اینبار تو دلتنگم

باشی و من دیگر نباشم شبی که هیچگاه صبح را تجربه نخواهد کرد

[ بازدید : 165 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

[ پنجشنبه 8 خرداد 1393 ] 12:56 ] [ mlody ]

[ ]

دل دیوانه

بترس ازتيرآه من كه چون شد گرم ناليدن دل ديوانه ی من دوست از دشمن نمي داند

[ بازدید : 154 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

[ پنجشنبه 8 خرداد 1393 ] 12:58 ] [ mlody ]

[ ]

دیدن تو

برای دوست داشتنت

محتاج دیدنت نیستم...

اگر چه نگاهت آرامم می کند

محتاج سخن گفتن با تو نیستم...

اگر چه صدایت دلم را می لرزاند

محتاج شانه به شانه ات بودن نیستم...

اگر چه برای تکیه کردن ،

شانه ات محکم ترین و قابل اطمینان ترین است!

دوست دارم ، نگاهت کنم ... صدایت را بشنوم...به تو تکیه کنم

دوست دارم بدانی ،

حتی اگر کنارم نباشی ...

باز هم ،

نگاهت می کنم ...

صدایت را می شنوم ...

به تو تکیه می کنم

همیشه با منی ،

و همیشه با تو هستم،

هر جا که باشی!......

[ بازدید : 113 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

[ پنجشنبه 8 خرداد 1393 ] 13:04 ] [ mlody ]

[ ]

فاحشهتن
فاحشه

یا

فکرِ

فاحشه

مرد
فاحشه


یا

زن
فاحشه

چه واژه نا زیبایی ایـست این واژه ...


فاحشه

شاید قربانی عشق باشد

فاحشه


شاید قربانی فقر باشد

فاحشه

شاید قربانی هوس باشد


فاحشه

شاید تنها قربانی حرف دیگران باشد بس


میدانم


فاحشه ، فاحشه است ... من ، منم و تو، تویی

اما
کاش می شد


این واژه را به آتش کشیـد ....

[ بازدید : 140 ] [ امتیاز : 4 ] [ نظر شما :
]

[ پنجشنبه 8 خرداد 1393 ] 13:06 ] [ mlody ]

[ ]

ع ش ق :علاقه شدید قلبی


عشق به معنای عشق بین دو نفر نیست عشق به معنای دوست داشتن مادر و پدر و...

[ بازدید : 74 ] [ امتیاز : 4 ] [ نظر شما :
]

[ پنجشنبه 8 خرداد 1393 ] 13:08 ] [ mlody ]

[ ]

ساخت وبلاگ تالار ایجاد وبلاگ عکس عاشقانه فال حافظ فال حافظ خرید بک لینک خرید آنتی ویروس دانلود تک آهنگ انجام پروژه متلب انجام پروژه های دانشجویی ثبت شرکت ثبت برند نظافت منزل در تهران پیش بینی نتایج فوتبال خرید ملک در ترکیه
بستن تبلیغات [X]